АТ Бацалов - Автогуми
Моята поръчка
Продукти (0)

Условия за ползване

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1. Доставчикът е длъжен:
  • да достави в срок заявената за покупка стока;
  • да полага грижата на „добър търговец" съобразно Търговския закон за изпълнение на своите задължения;
 2. Доставчикът има право:
  • Доставчикът поддържа информацията в интернет-страницата си винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
  • Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.
  • Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.
  • Доколкото Доставчика не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 1. Клиентът се задължава:
  • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
  • да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;
  • да заплати разходите по доставката;
  • да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от него адрес от негово име и за негова сметка;
  • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
  • при ползване на уебсайта на Доставчика да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.
  • С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.
 2. Клиентът се задължава при ползване на уебсайта на Доставчика:
  • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата;
  • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват интернет-страницата, както и да не използва интернет-страницата по начин, предизвикващ отказ от услугите;
  • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в уебоайта на Доставчика и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
  • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящите Общи условия стриктно следват правилата за запазване в тайна личната информация на клиентите според законите на Република България и в съответствие с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните данни, произтичащи от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

Данните въведени в електронния магазин са само за регистрацията, няма да бъдат използвани за други цели освен за издаване и проверка на документи относно Вашите поръчки. Предприели сме всички организационни и технически мерки за защита на предоставените лични данни и отговаряме за обработването им, освен в случаите на непреодолимо и случайно събитие, злоумишлено действие от трети лица, както и в случаите когато лицата сами са предоставили информацията на други лица. 

Според законите на Република България, за да се издаде фактура, ще са необходими вашето ЕГН или Данъчният номер и Булстат-а на вашата фирма, поради което предоставените лични данни се обработват и съхраняват за период, не по-дълъг от необходимия. Клиента предоставил личните си данни има право да изисква корекция и/или изтриване на същите, без да засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Надзорен орган за подаване на жалби: Комисия за защита на личните данни на Република България.
Dunlop Michelin BFGoodrich Sava Tigar GoodYear Bosch Banner
Гуми
Изработка на сайт
Адрес: гр. Русе, бул Ген Скобелев 36, Телефон: +359 (0) 82 80 90 07
Copyright © 2012 АТ БАЦАЛОВ ЕООД